"Mijn Topstuk" Fries Volkslied


Fries is de tweede taal van Nederland

De Friezen zijn een trots volk, toen in 1875 in Grou een gedenkteken werd opgericht voor dokter Eeltsje Halbertsma, werd ter nagedachtenis van hem het lied "De âlde Friezen" gezongen.

 

Frysk bloed tsjoch op! wol nou ris brûze en siede,

En bounzje troch ús ieren om!

Flean op! Wy sjonge it bêste lân fandíerde,

It Fryske lân fol eare en rom.

Klink dan en daverje fier yn it roun,

Dyn âlde eare, o Fryske groun!